Wózek widłowy Caterpillar EP20CN

Wózek widłowy jest kołowym pojazdem mechanicznych przystosowanym do przemieszczania na krótkie odległości materiałów o znacznych masach.  Umożliwia zarówno przemieszczanie pionowe jak i poziome.

Stosuję się go w celach magazynowych, załadunkowych , rozładunkowych  a także wykorzystuje do ciągnięcia np. przyczepki. Pierwsze wózki widłowe pojawiły się w latach 2o XX wieku.

Wózki widłowe dzielimy według :

 Rodzaju napędu- elektryczne, spalinowe

 Zastosowania- podnośnikowy, ciągnikowy, specjalny

 Sposobu kierowania- prowadzony, podestowy, zdalnie sterowany.

 

Każdy producent wózka  podaje jego wielkości znamionowe które  określają jego główne cechy użytkowe. Mają odniesienie do maksymalnych wartości  obciążeń w zależności od konstrukcji i zastosowania np. maksymalny udźwig

Wśród wielu rodzajów wózków najczęściej spotyka się wózki jezdniowe podnośnikowe oraz wózki unoszące.

W każdym urządzeniu technicznym  w fazie eksploatacji jego poszczególne elementy podlegają zużyciu i mogą powodować  zagrożenia. Rolą dozoru technicznego jest inspekcja właściwego poziomu wyeksploatowania  urządzeń technicznych, zapewniająca maksymalny poziom bezpieczeństwa.

Dozorowi technicznemu podlegają urządzenia techniczne stwarzające zagrożenie poprzez rozprężanie cieczy lub gazów znajdujących się pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego, wyzwolenie energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu ludzi lub ładunków w ograniczonym zasięgu oraz rozprzestrzenianie się materiałów niebezpiecznych podczas ich magazynowania lub transportu.

W tym celu powołany został do życia Urząd Dozoru technicznego (UDT).

 

Dozorowi technicznemu podlegają wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, czyli takie, których mechanizm podnoszenia jest napędzany siłą inną niż mięśnie ludzkie. Urządzenia objęte dozorem technicznym mogą być eksploatowane tylko na podstawie decyzji zezwalającej na ich eksploatację, wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego - terenowy oddział Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).

Dozorowi technicznemu nie podlegają natomiast wózki unoszące, bez względu na rodzaj zastosowanego źródła napędu mechanizmu jazdy i podnoszenia. Określone jako wózek przymocowaną platformą lub widłami, dostosowany do podnoszenia ładunku jedynie na wysokość umożliwiającą jego transport. Najprostszym wózkiem unoszącym jest pospolity paleciak.

Uprawnienia:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (§ 4 ust. 1 ) wózek może prowadzić osoba, która ma ukończone 18 lat oraz:

1) Zdobyła uprawnienia operatora -uprawnienia takie można uzyskać po ukończeniu kursu zawodowego dla kierowców wózka jezdniowego - tutaj także warunkiem jest pełnoletniość, na zakończenie kursu odbywa się egzamin i kursantowi wydaje się zaświadczenie uprawniające do kierowania wózkami

2) Uzyskała imienne zezwolenie do obsługi wystawione przez pracodawcę i obowiązujące tylko na terenie zakładu pracy tego pracodawcy.